Continue to the page
Close

Din integritet är viktig för oss. På den här sidan kan du läsa om hur Boplats hanterar dina personuppgifter.

Detta är en personuppgift | Personuppgiftsansvarig | Så behandlar vi personuppgifter i ett konto på boplats.se | Andra personuppgifter som Boplats kan behandla | Personuppgifter i allmänna handlingar | Kakor (cookies) | Dina rättigheter | Kontakt | Historik

Detta är en personuppgift

En personuppgift är information som kan identifiera en levande person. Behandling av personuppgifter är all hantering av dessa uppgifter, som till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera.

Personuppgiftsansvarig

Boplats Göteborg AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Boplats Göteborg AB eller bolagets dataskyddsombud.

Så behandlar vi personuppgifter i ett konto på boplats.se

När du skapar ett konto ingår du ett avtal med Boplats Göteborg AB. För att fullfölja vårt avtal med dig måste vi behandla dina personuppgifter. Avtalet är den lagliga grunden för att bolaget får hantera dina angivna personuppgifter. Du tillåter då Boplats och aktuella hyresvärdar att ta del av dina personuppgifter så länge du har ett konto på boplats.se.

Exempel på personuppgifter i konto

  • Profiluppgifter för kontroll mot hyresvärdens villkor som till exempel namn, personnummer, medsökande, intyg.

  • Kontaktuppgifter för att kunnna behandla förmedlingsärenden som till exempel telefonnummer och e-postadress.

Tillgång till personuppgifterna i ditt konto: Anställda på bostadsförmedlingen som behöver ta del av dina uppgifter för att hantera din ansökan, för att kunna ge dig service eller för att utföra andra arbetsuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Anställda har inte rätt att ta del av personuppgifterna om det inte finns en direkt koppling till en arbetsuppgift. 

När du blir föreslagen för kontrakt skickas dina personuppgifter för behandling hos aktuell hyresvärd.

Hyresvärdar som skrivit kontrakt med en bostadsökande har tillgång till ansökan i 2 år efter kontraktsdatum för att ha möjlighet att följa upp hyresgästens angivna uppgifter vid kontroll av hyresförhållanden. Detta innebär att uppgifter från den bostadssökandes profil på boplats.se, uppladdade intyg och dokument samt antecknade svar på förmedlarens frågor rörande hyresvärdens villkor sparas under denna period. Endast Boplats personal och aktuell hyresvärd har tillgång till dessa uppgifter. Efter perioden raderas uppgifterna.

Lagring: Dina personuppgifter i kontot lagras endast i Boplats förmedlingssystem. 

Radera dina personuppgifter: Du skall ha kontrollen över dina personuppgifter i ditt konto. Dina personuppgifter i kontot raderas genom att du själv avslutar kontot under Mina Sidor. Avslutade konton, med personuppgifter och historik, lagras under 18 månader av säkerhetsskäl och raderas sedan automatiskt utan begäran. Har du problem med att själv avsluta kontot kan du kontakta Boplats för att få hjälp.

Automatisk radering: Då avtalet inte längre gäller raderas dina personuppgifter automatiskt. Detta händer om du inte har betalt avgiften, inte har köpoäng eller boendetid kopplat till registreringen, inte har en medsökande kopplad till registreringen, och inte aktivt har använt kontot genom att logga in på boplats.se under 12 månaders tid. 

Gallring: Gallring av samtliga personuppgifter i konto och ansökningar sker enligt gallringsbeslut från Regionarkivet (dnr AN-0266-16) och arkiveras därför inte. Arkivering av bostadsförmedlingens verksamhet sker endast i form av anonymiserad data.

Andra personuppgifter som Boplats kan behandla

Boplats Göteborg AB omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden och ärenden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. För dessa uppgifter är den legala grunden allmänt intresse.

Exempel på andra uppgifter

  • Personuppgifter i ansökan om tjänst.

  • Personuppgifter från hyresvärd då hyresgäst eller anställd ska visa en lägenhet

  • Uppgifter du anger i kundärenden eller andra inkomna meddelanden.

Tillgång till personuppgifterna: Anställda på Boplats Göteborg som behöver ta del av dina uppgifter för att utföra arbetsuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. 

Radering och gallring: Boplats hanterar inkomna meddelanden enligt gällande lagar angående bevarande och gallring. Dessa personuppgifter kan därmed komma att behandlas för andra ändamål då de arkiveras. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella. 

Personuppgifter i allmänna handlingar

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter. Informationen om vem som är eller inte är registrerad faller normalt under sekretess. Lagrummet vi stödjer oss på är: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 26 kapitlet, 11 §. "Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs."

Kakor (Cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid eller tills du raderar den. En sessionskaka lagras tillfälligt under tiden du är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi värdesätter din integritet. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och analysera trafik. Besökare avidentifieras och ingen information delas vidare.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att den inte lagrar några kakor, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. I din webbläsare kan du också radera kakor som lagrats tidigare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. 

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer flera funktioner som vi beskriver ovan inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.

» Läs om de kakor som används på boplats.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättelse, få tillgång till uppgifterna, begära radering av uppgifterna eller att begränsa behandlingen av uppgifterna om de är inkorrekta eller om du anser att behandlingen är olaglig. Du har rätt till att invända mot behandlingen. Du har rätt till dataportabilitet, så att du kan flytta, kopiera eller överföra personuppgifterna till an annan it-miljö. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få en kopia som visar vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

Om du vill klaga på hur Boplats behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakt

Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg.

»  Kontakta Boplats här

Dataskyddsombud: Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad 

»  Kontakta dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se ☎ 031 – 365 00 00

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna text om hur vi behandlar personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om förändringar i denna text.


Historik

| Publicerad 2018-05-22 |

| Uppdaterad 2019-01-31 | Förtydligande

| Uppdaterad 2019-09-01 | Uppdatering och förtydligande då Boplats blir Bostadsförmedling.

| Uppdaterad 2020-09-14 | Ändringar i cookiehantering efter uppdaterad webbplats. Förtydligande efter råd från DSO. 

| Uppdaterad 2021-01-14 | Dataskyddsinspektionen har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten och har fått ett nytt domännamn, imy.se.

| Uppdaterad 2021-08-16 | Avsnitt Tillgång till personuppgifterna i ditt konto uppdaterat med information om att hyresvärdar där bostadssökande fått kontrakt har tillgång till ansökningshandlingar i två år efter kontraktsskrivningen.

| Uppdaterad 2022-02-21 | Ansnitt: Kontakt. Styrelsen för Boplats Göteborg AB har utsett Dataskyddsenheten vid Intraservice, Göteborgs Stad till dataskyddsombud.